Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Nguyễn Thị Thạch

posted Sep 12, 2015, 7:38 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:08 PM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
  Bác NGUYỄN THỊ THẠCH
thân mẫu của bạn Phan Ngọc Tâm, Promo 78

đã 
từ trần ngày 1 tháng 9 năm 2015 tại Đà Lạt, Việt Nam 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn Bác Nguyễn Thị Thạch sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng