Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Trần Lệ Xương

posted Jun 10, 2015, 9:02 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:01 PM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
  Bác TRẦN LỆ XƯƠNG
thân mẫu của 
bạn Huỳnh Hữu Phi Hùng, Promo73 
anh Huỳnh Hữu Thông, Promo72

đã 
từ trần ngày 29 tháng 5 năm 2015 tại Orange County, California 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn Bác Trần Lệ Xương sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org