Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Cô Jane Bùi

posted Aug 27, 2015, 6:55 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:07 PM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
  Cô JANE BÙI
phu nhân của bạn Nguyễn Cao Tuấn, Promo 77

đã 
từ trần ngày 16 tháng 8 năm 2015 tại Huntington Beach, California

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng bạn Nguyễn Cao Tuấn và tang quyến
Nguyện cầu linh hồn cô Jane Bùi sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org