Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Lâm Hiến Liêm

posted Nov 5, 2015, 10:59 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:10 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Anh LÂM HIẾN LIÊM
bào đệ của bạn Lâm Hiến Tín, Promo 74

đã từ trần ngày 27 tháng 10 năm 2015 tại Long Khánh. Việt Nam

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh anh Lâm Hiến Liêm sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng