Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Lucie Phạm Lệ Ngọc

posted Jul 12, 2017, 12:44 PM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:07 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bà Quả Phụ TRẦN TIÊN
Nhũ danh LUCIE PHẠM LỆ NGỌC

thân mẫu của hai bạn Trần Thế Quang và Trần Cao Đăng,
nhạc mẫu của bạn Dương Thanh Phi - Promo 75

đã từ trần ngày 16 tháng 06 năm 2017 tại Anaheim, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn bác Phạm Lệ Ngọc sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org