Quỹ Tương Trợ Mossard Promo 73


1. Tên của quỹ: Quỹ tương trợ CHS Lasan Mossard Promo 73
 
2. Mục đích của fund: Tương trợ, giúp đỡ những người trong "inner-circle" của gia đình Mossard. Cái "inner-circle" trong giai đoạn đầu hiểu theo nghĩa hẹp:

      2a. Bạn bè trong promo 73 ở trong và ngoài nước và con cái của họ. Sau này có thể mở rộng thêm.
      2b. Các Frère già hiện đang ở Mai Thôn
 
3. Trường hợp trợ giúp:

      3a. Kinh tế khó khăn
      3b. Bịnh tật
      3c. Phân ưu...
      3d. Sự quyết định giúp hay không được biểu quyết qua tất cả các thành viên theo hệ thống đa số
 
4. Thứ tự:
      Ưu tiên cho những người ở VN vì hoàn cảnh khó khăn hơn. Ở nước ngoài chỉ làm tượng trưng trong dữ kiện đặc biệt (phần 3c).
 
5. Giới hạn:
      Tối đa 400 USD cho một trường hợp cần giúp.  Mỗi Member có thể tùy trường hợp đóng góp riêng thêm nếu muốn. Một người chỉ được đệ đơn 1 lần trong năm. Sau này có thể nới rộng ra.
 
6. Sự đóng góp vào quỹ:

      6a. Người đóng góp (gọi là thành viên): Bạn bè Mossard promo 73 sống ở hải ngoại.
      6b. Chu kỳ đóng góp: khoảng một năm một lần. Thời điểm đóng góp cho lần tới sẽ tùy theo số tiền còn lại trong fund.
      6c. Số tiền đóng góp trong năm: Ban hành chánh sẽ làm 1 đề nghị đến các thành viên số lượng tối thiểu tiền đóng góp của một người tùy theo kinh nghiệm chi tiêu của năm trước để các thành viên có thể định hướng mà làm. Tuy nhiên đóng góp bao nhiêu là do mỗi người tự quyết định.
 
7. Report của Board lên người đóng góp:

      7a. Số tiền quyên được hằng năm sau mỗi "fundraising event". Không report chi tiết ai đóng bao nhiêu mà chỉ thông báo số tiền nhận được.
      7b. Số tiền chi tiêu (spending) ba tháng 1 lần. 
      7c. Không report tên người / tổ chức đệ đơn nhưng report tên người / tổ chức nhận được sự giúp đỡ

8. Ban Hành Chánh:
 
        8a. Thành lập quỹ:             Nguyễn Thái Sơn
        8b. Thành lập bản nội quy:  Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thái Sơn
        8c. Điều Hành:
                * Lý Hữu Phước
                * Nguyễn Quốc Hưng
                * Nguyễn Minh Thành
                * Huỳnh Hữu Phi Hùng
                * Nguyễn Mạnh Hùng