Lasan Mai Thôn‎ > ‎

Hình ảnh các Sư huynh tại Lasan Mai Thôn 
Các Sư huynh hưu dưỡng tại Mai Thôn

 
Sư huynh Albert Nguyễn Quan Tiên
Sư huynh Appolinaire Trần Đức Dinh

Sư huynh Bề Trên
Antoine Ferrier Đoàn Gia Hàm
Sư huynh Colomban Lê Văn Đào
Sư huynh Francois Trần Văn Ánh

Sư huynh Lucien Hoàng Gia Quảng
Sư huynh Michel Trịnh Phước Hải
Sư huynh Paul Đỗ Chu Phê
Sư huynh Philibert Lê Văn Cẩn
Sư huynh Quản Lý Lasan Mai Thôn
Antoine Nguyễn Huy Thọ
Sư huynh Raymond Đặng Văn Hinh
Sư huynh Romain Đặng Công Hậu

Nguồn: XuanVinh@LasanSocTrang