Mossard Hoài Cổ


Lễ phát thưởng cuối niên khóa 1953-1954


Nguồn
: Ô. Kiểm Đông
             A. Lê Toàn Hưng





Ảnh: A. Đinh Hoài Ngọc




Lasan Mossard


Thực hiện: Cha Trần Hữu Phú, Frère Raymond Hinh, các anh Đinh Hoài Ngọc, Ngô Hùng Dũng, Dominique Tư





Ảnh chụp khoảng năm 1986
Hàng đứng từ trái sang phải: Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thanh Dũng
Hàng ngồi từ trái sang phải:   Quang Quốc Khu, Nguyễn Huy Tiến





Nguồn
: Nguyễn Quốc Dũng (Việt Nam)
            Hoàng Anh Tuấn (Mỹ Quốc)


Hàng trên: Khu, Dung six, Phi Hong, Nghia
Hàng dưới:
Tien u, Thien, Vinh con, Dung qden, Bach Trung






Nguồn
: Phạm Hồng (facebook) - Ảnh chụp tại nhà Dũng Acid cuối năm 1993





Tấm plâque lưu niệm - Việt Nam - 31.05.13
"Trường Lasan Mossard - Ngày
ghi ơn 21-01-1973"


Tấm plâque lưu niệm - Mỹ - 17.10.13
"Trường Lasan Mossard - Ngày ghi ơn 21-01-1973"

TRƯỜNG LASAN MOSSARD

Kỷ Niệm - NGÀY GHI ƠN - 21-01-73

Nguồn
: Therossi Valentino, Việt Nam




Thiệp Xuân Lasan Mossard
(Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 08-12-1955)
Nguồn: A. Hồ Văn Thành
Thiệp Xuân Lasan Mossard
Nguồn: Hoàng Lộc (facebook)





Piscine của Lasan Mossard năm 2007. Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Đức Trinh, và Quang Quốc Khu trong giây phút im lặng
Nguồn: Hoàng Anh Tuấn