Mùa Thu
Nguồn: Internet, YouTube

Mùa Thu Cho Em - Ngọc Lan

                                                                Courtesy of Lynda Phan