Kho {hình, phim} ảnh tạm
VietNam Airlines

2015

Boeing 787 Dreamliner

2014