Trang Nội Bộ‎ > ‎

Gắn máy PC

0. Những "components"/bộ phận cần thiết
1. CPU, motherboard, memory, hard drive(s), DVD drive, SATA cable(s), vv..vv..

2. CPU, heat sink, và "memory" được gắn vào "motherboard"
3. Đưa "motherboard" vào "case"

4. Gắn "hard drive(s)", "DVD drive" và nối "power" đến từng "component"
5. "Boot" máy lên lần đầu tiên. Vào BIOS để "configure system parameters"

6. Để ý sự hoạt động của từng bộ phận "hardware"
7. Gài "device drivers, operating system Win 7" vào máy

8. Máy PC mới đã hoạt động tốt. Cần "burn in" khoảng 48 tiếng

9. Bãi chiến trường
...... In operation ......