Thư gửi bạn của Mai Văn Chinh


Hình ảnh anh Mai Văn Chinh
Ngày gửi: 21.07.14, Việt Nam
Ngày nhận: 30.07.14, Texas, Mỹ Quốc 
The gadget spec URL could not be found

The gadget spec URL could not be found

The gadget spec URL could not be found
Thư gửi bạn cùng với 80 bức ảnh sinh hoạt Lasan Mossard xưa.
Thư gửi bảo đảm từ ty Bưu Điện Việt Nam 16.07.14. Ký nhận tại Mỹ 29.07.14

The gadget spec URL could not be found
Xin đặt "mouse-over" để xem trang thứ nhì