Tưởng Nhớ


Sư huynh Maurice Thanh Jacques Nguyễn Phú Triều (cựu Phó Hiệu Trưởng Lasan Mossard, cựu Sư huynh Giám Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 1987-1992)

Ngày sinh: 07.10.1932
Mặc áo dòng: 01.02.1953
Khấn trọn đời: 12.07.1959
Được Chúa gọi về: 25.08.1993

Điếu Văn

Nguồn: Ảnh từ a. Đỗ Minh Đức

 


Sư huynh Ignace Nguyễn Văn Trượng

Ngày sinh: 19.06.1904
Mặc áo dòng: 15.08.1921
Khấn trọn đời: 08.02.1929
Được Chúa gọi về: 11.05.2004

Điếu Văn

Nguồn: Ảnh từ a. Đỗ Minh Đức


Sư huynh Laurent Đinh Văn Vui
(cựu Giám học Tiểu học 1 Lasan Mossard)

Frère Laurent Đinh văn Vui, 97 tuổi đời - 80 năm tu Dòng. Gần 60 năm dành cho trẻ nhỏ, qua các trường lớn :

- Puginier - Hà Nội
- Adran - Đà Lạt
- Mossard - Thủ Đức
- Taberd - Sài Gòn

Sinh ngày: 20.10.1904
Mặc áo dòng: 15.08.1921
Khấn trọn đời: 20.02.1929
Được Chúa gọi về: 01.06.2001


Sư huynh Florent Nghi - Vũ Đức Hoành
(cựu Giám học Trung học Lasan Mossard)

Sinh ngày: TBD
Mặc áo dòng: TBD
Khấn trọn đời: TBD
Được Chúa gọi về: TBD
Đào Văn Hưởng - Promo73

Ngày sinh: TBD
Được Chúa gọi về: 1976Sư huynh Fidèle Nguyễn Văn Linh
Cựu Hiệu Trưởng Lasan Mossard

Sinh ngày:  11.08.1934
Lãnh Áo Dòng:   01.09.1951
Khấn lần đầu:   05.09.1953
Khấn trọn đời:  12.07.1959
Được Chúa gọi về:  16.05.2013
(âm lịch ngày 7 tháng tư, năm Quý Tỵ)

Từ Giã Thầy     Tang Lễ 
Võ Văn Vinh - Promo72
Tạ thế: 05.11.2014, Houston, Texas

Phân Ưu


 Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng - Promo73
Ban Biên Tập  www.lasanmossard.org

Sinh ngày: 01.01.1958
Tạ thế:       20.04.2018, Houston, Texas

Phân Ưu