Hai người bạn cũ tên Châu và Đệ

Nguyễn Minh Châu - Mossard, Taberd
Lasan Taberd - Lớp 10B1 - Niên khóa 1973-1974Lasan Mossard - Lớp 8.2 - Niên khóa 1971-1972
Nguyễn Minh Châu - Hàng thứ nhì, vị trí 1 từ trái sang phải


Lasan Mossard - Lớp 10.B2 - Niên khóa 1973-1974
Nguyễn Quốc Đệ - Hàng thứ nhì, vị trí 1 từ trái sang phải