Đêm vắng nhớ nhà


 
                        Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch
                        Sàng tiền khán nguyệt quang,
                        Nghi thị địa thượng sương.
                        Cử đầu vọng minh nguyệt,
                        Ðê đầu tư cố hương.

                        Đầu giường ngắm bóng trăng rơi,
                        Sương như ướt đất, khóc đời miền xa.
                        Ngẩng nhìn lên ánh nguyệt ngà,
                        Cúi đầu tưởng nhớ quê nhà thuở xưa.
                         (Đêm vắng nhớ nhà – Lý Hữu Phước phóng tác)


                        靜夜思 – 李白
                        床前看月光,
                        疑是地上霜。
                        舉頭望明月,
                        低頭思故鄉。

                        Before my bed,
                        there is a bright moonlight,
                        so that it seems
                        like frost on the ground;
                        Lifting my head
                        I watch the bright moon,
                        Lowering my head,
                        I dream that I'm home.
                        (Quiet night thoughts – translated by Arthur Cooper)