Bao giờ anh trở lại?

 (ảnh: LHP)

Kim tiêu ly biệt hậu, 
Hà nhật quân tái lai?... 
Nhân sinh kỷ hồi túy, 
Bất hoan cánh hà đãi?... 

(今宵離別後, 
何日君再來?... 
人生幾回醉, 
不歡更何待?...) 
(diễn giải từ bài hát “Hà nhật quân tái lai”) 

oOo

Tàn đêm mình lại xa rồi, 
Ngày nào anh mới đáo hồi, tình nhân? 
Ðời người say được mấy lần, 
Không vui đợi đến mấy ngần mới vui? 
(Bao giờ anh trở lại?) 

Lý Hữu Phước 
tháng ba 2014