Lễ Bổn Mạng Thánh Gioan Lasan

Nguồn: Nguyễn Xuân Vinh, Việc Ngọc Lợi