Long Mã Tại Lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt
Lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, Gia Định, Việt Nam

Tường phía bên trái
Tường phía bên phải

Nguồn: Hoàng Anh Tuấn - 03.06.14