Tản mạn đầu Xuân
Tiếng ngựa reo vang khắp ngõ làng. 
Chở đầy vạn sự, Giáp Ngọ sang. 
Cầu chúc nhà nhà nhiều may mắn, 
Tấn Tài, tấn Lộc, tấn An Khang. 

Bóng câu, cứ mặc kệ bóng câu. 
Nan truy tứ mã, kịp ta đâu! 
Mã đáo hồi đầu, công danh toại. 
Truy phong giữ lại tóc xanh... đầu. 

Cầm cứng tay cương đẹp cửa nhà. 
Trong ngoài yên ấm phúc mãn gia. 
Cháu con tuệ, lực như Phù Đổng. 
Ngựa vàng nước Việt thiên lý xa. 

Cung Chúc Tân Xuân. 

Trần Văn Phúc 
31-01-2014