Thơ: Sáng mồng một... Nhớ

SÁNG MỒNG MỘT 

Tháng giêng nắng trổ hoa vàng, 
Trông con bướm lượn bên hàng giậu xanh. 
Em khoe áo mới thiên thanh... 
Cho ta ôm giấc mộng lành đầu năm. 

HKH13JB 
(Hồng Kim Hải)
31-01-2014

NHỚ... 

Đã thấy xuân về với én bay, 
Với em áo lụa sớm mai này, 
Trên con đường nhỏ tung chân sáo, 
Mai nở thêm vàng cánh bướm say... 

HKH13JB 
(Hồng Kim Hải)