Nỗi nhớ Lasan MossardPhượng nở hè sang thấm nỗi sầu, 
Trỗi buồn ve hát tận tàng sâu, 
Mà nghe cõi mộng lời kinh thánh, 
Tơ tưởng đường mơ tiếng nguyện cầu. 
Lưu bút rồi quên vì bụi phủ, 
Mái trường xa lạ bởi còn đâu. 
Bạn bè dăm đứa còn trôi nổi, 
Lặn khuất xa mờ ảnh vó câu. 

Phạm Công Sáng 
tháng 5 2015