Tà dương đồng ẩm

Xưa thiên hạ danh thi,

Tu tiên do tâm trì,

Đầy rượu bầu thơ túi,

Nhắp chén lại ngâm thi.

Bồng lai nơi trần tục,

Tiên cảnh kẻ tương tri,

Tửu Trung Tiên* là thế,

Suốt ngày say li bì…

(Tà dương đồng ẩm** – Lý Shiraz***)

 

*   Tửu Trung Tiên – Tiên trong Rượu: Đây là danh xưng mà người đời gọi thi sĩ Lý Bạch.

**  Tà dương đồng ẩm – cùng uống khi mặt trời lặn, bắt chước bài thơ “Nguyệt hạ độc chước” – Một mình uống rượu dưới trăng của Lý Bạch

*** Shiraz là một loại rượu đỏ ngon của xứ Úc Đại Lợi !

 

Cảm hứng từ bài thơ sau:


Ðã quyết chí tu trì,

Thành Tiên chẳng khó chi,

Mây xanh hằng cỡi hạc,

Ðộng đá cứ ngâm thi.

Ðặt rượu trong giây phút,

Trồng hoa nở tức thì.

Lâu dài ngàn tuổi thọ,

Ðiều độ kẻ tương tri.

(Hàn Tương Tử – nguyen buu dịch)

 

Bài họa


Tiên cảnh khó khăn chi,

đâu thiết phải tu trì,

chỉ đôi ba bầu rượu,

xuất khẩu sẽ thành thi.

Bồng lai nơi trần tục,

chỉ thiếu kẻ cố tri,

dù xa xôi ngàn dặm...

xin cùng cạn một ly !

(Nguyễn Quốc Hưng)

 

tháng 6 2018