Nhạc Sài Gòn 2


Bài Không Tên Số 2 - Lệ Thu

Biển Nhớ - Lệ Thu

Ngăn Cách - Lệ Thu

Ảo Ảnh - Thanh Lan